مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه معاونت بهداشت از راه اندازی ششمین مرکز غربال گری بیماری های تنفسی خبر داد.
مهندس فرامرز شیرازی به وب دا گفت: تاکنون پنج مرکز در نقاط مختلف شهر جهت دسترسی بهتر و آسان شهروندان راه اندازی شده بود که با توجه به شروع موج چهارم کرونا و افزایش مراجعه کنندگان سرپایی وتعداد نمونه گیری ششمین مرکزنیزدر محل خیابان عطار که به دلیل متمرکز بودن ساختمان های پزشکان جز مناطق پرتردد شهر محسوب می شود راه اندازی شد.
مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه معاونت بهداشت در پایان گفت: شهروندان با علایم مشکوک می توانند از چهارشنبه یکم اردیبهشت صبح ها از ساعت 8 الی 13 و بعدازظهر ها از ساعت 16 الی19 جهت انجام تست کرونا به این مرکز مراجعه نمایند.