معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی آقای مهدی بکاییان را به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب کرد.

به گزارش وبدا، متن ابلاغ صادر شده به این شرح است:

 

     بسمه تعالی

   نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منصوب می گردید. امید است با توکل بر خداوند متعال در جهت انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

در این راستا انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای اجرایی نمودن موارد ذیل گام بردارید:

1-برنامه ریزی امور آموزشی دانشکده در راستای سیاست های ابلاغی معاونت آموزشی وزارت، سند چشم انداز توسعه علوم پزشکی و آمایش سرزمینی

2-نظارت بر حسن اجرای کلیه مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3-تشکیل مرتب جلسات شورای آموزشی و پیگیری مصوبات آن

4-تلاش برای مجازی سازی فرآینده های مرتبط با حوزه مدیریت آموزشی و کاهش مراجعات حضوری

5-پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی

6-هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه ها جهت ابلاغ دروس در شروع هر نیمسال تحصیلی

7-بررسی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با حوزه آموزش

8-همکاری با مرکز آموزش مجازی در راستای ارایه محتواهای آموزشی استاندارد

9-ارسال گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست و معاون آموزشی دانشکده

10-پیگیری و تنظیم قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس بر اساس آئین نامه حق التدریس

11-برنامه ریزی در خصوص برنامه کلاسی و امتحانات پایان ترم با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی

12-نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی

 

   دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

  معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور