مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی: نظر به اهمیت و جایگاه ارزشیابی نحوه تدریس اساتید از منظر فراگیران و تاثیر آن در بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی، ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش، تقویت انضباط محیط آموزشی، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و همچنین ادامه همکاری مدرسین مدعو دانشگاه، تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید ارزشمند خواهد بود.

زمان تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید برای دروس تئوری در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 در سامانه هماوا از روز شنبه 99/10/13لغایت 26/10/ 99می باشد و تمامی گزارشات ارزشیابی محرمانه بوده و دسترسی به ارزشیابی دانشجو از طرف استاد و یا سایر مسئولان دانشگاه مقدور نیست.

فقط دانشجویانی که در مدت مذکور نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند، امکان استفاده از امکانات سیستم از جمله رویت نمرات، ثبت اعتراض به نمره، انتخاب واحد و ... را خواهند داشت. لازم به ذکر است با توجه به پایان نیافتن دوره های کارآموزی بالینی و غیربالینی، ارزشیابی این دوره ها  از تاریخ 99/11/01 الی 99/11/10  خواهد بود.