معاون آموزشی دانشکده از برگزاری جلسه جهت عقد تفاهم همکاری با دانشگاه نیشابور خبر داد.

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی با اشاره به برنامه همکاری مشترک دو وزارت علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیشبرد اسناد بالادستی آموزش عالی کشور، هدف این جلسه را شناسایی ظرفیت و توانمندی دو دانشگاه در راستای تبادل تجربه، انتقال دانش، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و تجهیزات مادی برشمرد.

در ادامه دکتر ماروسی، مسئول بسته های تحول و نوآوری در آموزش با تاکید بر ضرورت دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه های دانشی، به مأموریت ویژه توسعه دانش هنر و سلامت اشاره نمود و بهره‌مندی از توان دانشی اعضای هیات علمی دو دانشگاه را در همدلانه تر شدن فضای نخبگانی و تصمیم گیری شهر موثر دانست.

دکتر شریف نژاد دبیر کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت با اشاره به پیشینه همکاری های دو دانشگاه در ماموریت ویژه هنر و سلامت از ریاست دانشکده هنر در جهت تداوم این همکاری در راه اندازی رشته های بینارشته ای طلب حمایت کرد.

در پایان دکتر باصفا معاون آموزشی دانشگاه، دکتر حسینی ریاست دانشکده هنر، دکتر عزیزی مدیر آموزش و دکتر رزم‌خواه مدیر گروه نقاشی از امکانات موجود در پردیس علوم پزشکی از قبیل سالن مهارت های بالینی، سالن تامین و تهیه محتوا، میز تشریح مجازی (کالبدنما) و... دیدن نمود و اظهار امیدواری کرد تا با تعامل بین بخشی دو دانشگاه گامی موثر در ارتقا، فعالیت‌های دانشی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان برداشت.