معاون آموزشی دانشکده از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نامه های بهداشتی برای دانشجویان کارآموزی در روز شنبه پانزدهم شهریور ماه خبر داد.

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی در این خصوص به وبدا گفت: شروع کارآموزی های ترم جاری در روز شنبه پانزدهم شهریور ماه  با حضور دانشجویان در کارگاه های آموزشی کنترل عفونت و نحوه پوشیدن و خارج کردن تجهیزات حفاظت فردی در دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده بهداشت آغاز شد.

معاون آموزشی دانشکده افزود: در پایان کلاس آموزشی به تمامی دانشجویان بسته حفاظت فردی جهت طول دوره کارآموزی تحویل داده شد.

کلیه دانشجویان بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا موظف به رعایت  شیوه نامه های بهداشتی در طول دوره کارآموزی در بیمارستان ها و خوابگاه ها می باشند.