«معرفی دانشکده بهداشت»

این دانشکده در فضایی به وسعت  6300 مترمربع استقرار یافته است و شامل گروه های آموزشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، فناوری اطلاعات سلامت، تغذیه و علوم صنایع غذایی می باشد. مشتمل بر 23 عضو هیات علمی و361 دانشجو می باشد و دارای کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها، کارگاه های مرتبط و کتابخانه و سالن مطالعه مجهز است.

«معرفی دانشکده پرستاری و مامایی»

این دانشکده در فضایی به وسعت حدود 3000 مترمربع استقرار یافته است و شامل گروه های آموزشی پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پزشکی می باشد. مشتمل بر 19 عضو هیات علمی و 465 دانشجو می باشد و دارای کلاسهای آموزشی، سالن مهارتهای بالینی و اتاق عمل، کتابخانه و سالن مطالعه مجهز است

«معرفی دانشکده پزشکی»

این دانشکده در فضایی به وسعت  3200 مترمربع استقرار یافته است و شامل گروه های آموزشی پیش بالینی، بالینی، اپیدمیولوژِی و آمار زیستی می باشد. مشتمل بر 21 عضو هیات علمی می باشد و دارای کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها، سالن تشریح مجهز به میز تشریح مجازی،  سالن مهارت های بالینی، لابراتوار مهارت های اپیدمیولوژِی، سالن کنفرانس، سالن آزمون، کتابخانه و سالن مطالعه مجهز است.

گروه اپیدمیولوژِی و آمار زیستی در فروردین 1398 تشکیل گردید و در حال حاضر دو دانشیار و یک استادیار اپیدمیولوژِی و دو استادیار آمار زیستی است. این گروه مسئول اداره کوهورت سالمندان پرشین، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی است که بستر مناسبی برای تربیت دانشجویان ارشد اپیدمیولوژی و آمار زیستی فراهم آورده است. این گروه دارای فضای فیزیکی مناسب، لابراتوار مهارت های اپیدمیولوژی، فیلد آموزشی ارزیابی جامعه می باشد.