تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:59 ب ظ

فرایندها

پیوست ها :
Download this file (فرآیند آموزشی فراگیران در ا.pdf)دانلود[فرآیند آموزشی فراگیران در ا]427 kB
Download this file (فرآیند ارتباط بی واسطه فراگ.pdf)دانلود[فرآیند ارتباط بی واسطه فراگیر]245 kB
Download this file (فرآیند ثبت، گزارش و تحلیل خط.pdf)دانلود[فرآیند ثبت، گزارش و تحلیل خط]420 kB
Download this file (فرآیند شناسایی مشکلات2.pdf)دانلود[فرآیند شناسایی مشکلات2]448 kB
Download this file (فرایند رهبری آموزشی بالینی در همکاریهای بین گروه های مختلف پزشکی.pdf)دانلود[فرایند رهبری آموزشی بالینی در همکاریهای بین گروه های مختلف پزشکی]263 kB
Download this file (فرایند همکاری گروه های مختلف پزشکی، پیراپزشکی.pdf)دانلود[فرایند همکاری گروه های مختلف پزشکی، پیراپزشکی]358 kB
Download this file (فرایند یاددهی.pdf)دانلود[فرایند یاددهی]233 kB
Download this file (فرایند یادگیری.pdf)دانلود[فرایند یادگیری]269 kB

پیوند های مفید