دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

Image
ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم
تلفن خانه :
051-42627521-23
نمابر :
051-42627500
رایانامه :
info@nums.ac.ir
کد پستی :
93186-14139
تلفن روابط عمومی :
05142627503
شماره پیامک :
3000612121

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر