تقویم روز
امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت 06:55 ق ظ

تماس با واحد فناوری اطلاعات

تلفن های تماس واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سمت نام و نام خانوادگی تلفن تماس ایمیل
مدیر آمار و فناوری اطلاعات مهندس امین رضا فاضل 051-42627513  
کارشناس مسئول نرم افزار  مهندس علی شمس آبادی  051-42627522 داخلی 333  
 کارشناس  مسئول شبکه و زیرساخت  مهندس نفیسه مسیح آبادی  051-42627522 داخلی 334  
 کارشناس مسئول امنیت شبکه  مهندس امین رضا فاضل   051-42627522 داخلی 334  
کارشناس مسئول IT بیمارستان 22 بهمن  مهندس فروغ سلیمانی  051-43349510  
کارشناس مسئول IT بیمارستان حکیم   مهندس سعیده تلافیان  051-42638001 داخلی 332  
 مسئول IT معاونت های غذاو دارو و فرهنگی دانشجویی   مهندس فاطمه درودی  051-42254171 داخلی 101  
کارشناس مسئول IT شبکه فیروزه  مهندس رجبعلی کاهانی    
مسئول IT معاونت بهداشتی مهندس محمد رضا محمودی  051-43338152  
مسئول IT معاونت آموزشی و پژوهشی مهندس الناز امان الهی   051-43344013 داخلی 9  

پیوند های مفید