معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی شرایط حضور کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور را در زمان شیوع ویروس کرونا و براساس وضعیت رنگ نیشابور، فیروزه و زبرخان اعلام کرد.

جواد مسیح آبادی در گفت گو با وبدا اظهار کرد:حضور تمامی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها و مراکزی که مراجعه مردمی دارند، مانند گذشته ادامه خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: کارکنان با توجه به وضعیت زرد،نارنجی و قرمز طبق بخشنامه ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۹۹/۸/۲۷ مکلف به خدمت رسانی می باشند و معاونان و مدیران براساس ماموریت های محوله با توجه به وضعیت قرمز شهرستان نسبت به کاهش حضور تا ۵۰ درصد کارکنان به صورت دورکاری اقدام نمایند، مشروط به اینکه خللی در ارائه خدمات ضروری بوجود نیاید و همکاران دور کار کاملا در دسترس تا درصورت نیاز در اسرع وقت به محل کار مراجعه نمایند.

مسیح آبادی تصریح کرد:دورکاری به منزله تعطیلی نبوده و مسئولان مربوطه با توجه به داشتن شرایط زیر ساختی همکاران تحت پوشش را با اولویت گروه های پرخطر می توانند دور کار نمایند.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی گفت: زیر ساخت ها و سامانه های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی نباید با هیچ گونه اختلال و تعطیلی روبرو شوند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مسئولیت رعایت شرایط فوق براساس بخشنامه پیوست به عهده مسئولان ذی ربط می
باشد.