به گزارش وب دا دفتر نمایندگی گزینش دانشکده علوم پزشکی نیشابور رتبه برتر رادربین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورکسب کرد.

 مدیردفتر نمايندگي گزینش دانشکده، ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرد: با عنایت به  ارزیابی عملکرد  انجام شده توسط کارشناسان ارزیابی هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر نمایندگی گزینش نیشابور موفق به کسب این رتبه گردید.

مهندس مهدی خیری همچنین موفقیت یکی از کارشناسان این دفتر را در حوزه تحقیق یادآور شد و افزود: در ادامه کسب موفقیت های کشوری کارشناس این دفتر نیز به عنوان محقق برتر در رقابت با سایر محققین هسته های گزینش دانشگاههای علوم پزشکی کشورانتخاب شد.

در پایان مهندس خیری از زحمات کلیه کارشناسان گزینش دانشکده علوم پزشکی نیشابور تشکر کرد.