رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری سومین جلسه هیئت امنا در سال 99 خبر داد.

آقای قاسم کریمی به وب دا گفت: در سومین جلسه هیئت امنای دانشکده، دکتر محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده به بیان گزارشی از شاخص های عملکرد سال 98 و اقدامات و عملکرد دانشکده پرداخت و در ادامه گزارشی از عملکرد مالی و بودجه توسط حسابرس ارائه شد و نمایندگان وزارت بهداشت و اعضای هیئت امنا وضعیت دانشکده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

رئیس دبیرخانه هیئت امنای وزارت بهداشت، دکتر گلمکانی، دکتر چاوشیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مسئولان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این جلسه حضور داشتند.

سومین جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی  در مهمان سرای برج سپید دانشگاه علوم مشهد روز چهارشنبه یکم بهمن ماه برگزار شد.