رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی  دکتر محمد رضا مرادقلی را به سمت سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منصوب کرد. به گزارش وب دا متن این ابلاغ بدین شرح است:

 با عنایت به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال ضمن رعایت جوانب شرعی ، قانونی و بهره گیری از توان علمی و تجربه خویش و استفاده از نظرات صاحب نظران و ایجاد ساز و کارهای مناسب و سنجیده در کلیه شئون نظام سلامت و خدمت به همشهریان بخصوص تقویت و ساماندهی اورژانس بیمارستان ، نظارت بر امور درمانی و آموزشی، بهبود بهره وری و افزایش رضایتمندی پرسنل و ارباب رجوع براساس بخشنامه ها و در راستای ماموریت های تبیین شده ذیل و هماهنگی لازم با حوزه معاونت درمان، موفق و کوشا باشید:

 • احصا فرایندها و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آن ها
 • گسترش خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حکیم با هماهنگی معاونت درمان
 • نظارت در مورد انتخاب پزشکان بیمارستان براساس ضوابط و مقرات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت تخصصی تعیین شده بیمارستان
 • برگزاری مستمر و منظم در جلسات کمیته ها و شورای پزشکی و برگزاری کمیته های تحلیل علل وقایع بیمارستانی (RCA)
 • اهتمام ویژه در ایجاد و برگزاری کمیته های ابلاغ شده وزارتی در مهلت زمانی مقررشده، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت برحسن اجرای وظایف هر کمیته
 • اولویت و شفافیت در پرداخت های اساتید و پرسنل بیمارستان و کسب رضایت مندی همکاران کادر درمان
 • تلاش برای خدمت به موقع و بهینه با کیفیت به بیماران و جلب رضایت و تکریم همشهریان
 • تمرکز بر ارتقا بهینه سازی و ارتقا خدمات اورژانس با نگاه مرکز جامع ترومای منطقه و نیازمندان خدمات اورژانس
 • مدیریت موثر بر تخت های ویژه بیمارستانی ضمن تعامل سازنده با اساتید و مسئولین محترم بخش های ویژه.
 • توجه ویژه به اقتصاد درمان بیمارستان در جهت کاهش منطقی هزینه ها و افزایش درآمد ها
 • تدوین برنامه عملیاتی منطبق با سیاست های دانشگاه همراه با پایش و گزارش عملکرد دوره ای
 • توسعه مشارکت و حضور اعضاء هیئت علمی بالینی در تقویت زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی مرکز

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور