تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:56 ب ظ

سامانه فعالیت های نواورانه

             http://meded.behdasht.gov.ir/UIL/faPage.htm ....

اعضای کمیته دانش

معرفی اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی   دکتر فرین تاتاری دکترای آموزش پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   عاطفه دهنوعلیان کارشناس ارشد پرستاری مدیر گروه پرستاری   اکرم گازرانی کارشناس ارشد پرستاری مدیر گروه اتاق عمل   {jcomments off} ....

مسئول واحد برنامه ریزی درسی

    نام و نام خانوادگی: ملیحه نوری سیستانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بهداشت شماره تماس: 42632470-76 داخلی: 148 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی نیشابور- ساختمان پردیس-طبقه اول- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی {jcomments off} ....

فرم ارزشیابی

فرم ها:    فرم ارزشیابی درونی      {jcomments off} ....

مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی

      نام و نام خانوادگی: عاطفه دهنوعلیان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: پرستاری شماره تماس: 43306353 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی نیشابور- ساختمان پردیس-طبقه اول- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   {jcomments off} ....

پیوند های مفید