تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 09:19 ق ظ

اجرای نیازسنجی فردی آموزش ضمن خدمت کارکنان

رئیس اداره آموزش کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اجرای نیاز سنجی فردی آموزش کارکنان دانشکده خبر داد. خانم رشیدی گفت:نیازسنجی آموزش کارکنان در دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر اساس تحلیل شغل ، تحلیل سازمان وتحلیل فرد انجام می پذیرد واز آنجا که اجرای  نیازسنجی شغلی وسازمانی برای سال 1396....

پیوند های مفید