تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 06:55 ق ظ

محورها و حیطه های جشنواره شهید مطهری

  روشها و فنون آموزشیبرنامه ریزی آموزشیارزشیابی در آموزشمشاوره و راهنمایی تحصیلیساختار آموزشیاخلاق در آموزشقوانین و مقررات آموزشیتولیدات آموزشی حیطه های جشنواره:تدوین و بازنگری برنامه های آموزشیروشها و تكنیك های آموزشیسنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشیمرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشیمشاو....

نحوه برگزاری جشنواره

این جشنواره در سالهای اولیه در دو سطح دانشگاهی و كشوری برگزار خواهد شد.در سطح دانشگاهی هر یك از اعضاء هیئت علمی یا همكاران ایشان حداكثر دو فرآیند آموزشی را به گروه معرفی می نمایند تا پس از تائید گروه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای اخذ شده با فرآیند استاندارد شده توسط وزارت ب....

اهداف جشنواره شهید مطهری

الف) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی ب) ارتقاء فرآیند های جاری آموزشی در دانشگاهها ج) ابداع ، اصلاح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشی.د)توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی كشور به منظور قدردانی از آنهاهـ) شناسائی و طراحی فرآیند های جدی....

آئین نامه های جشنواره شهید مطهری

 آئین نامه دانشگاهی جشنواره آئین نامه کشوری جشنواره ....

معرفی جشنواره شهید مطهری

  جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یك از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزا....

پیوند های مفید