تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 09:31 ق ظ

معرفی اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سارا قدوسی مقدم.................................. سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دکتر اعظم رضائی فریمانی........................ کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی و آموزش مجازی مهری رافت...........................................کارشناس واحد استعدادهای درخشان و المپ....

پیوند های مفید