تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:16 ب ظ

       لاگ بوک  دانلود بیماریهای زنان  داخلی جراحی  در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی    در عرصه بیماریهای زنان    در عرصه داخلی جراحی    در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی    در عرصه مدیریت    در عرصه نوزادان ....

آرایش ترمی دروس مامایی

فلوچارت دروس مامایی ....

دروس ارایه شده نیمسال رشته فناوری اطلاعات سلامت

دروس ارایه شده نیمسال دوم98-97 ( گروه فناوری اطلاعات سلامت) دروس ارائه شده نیمسال اول 98-97 (گروه فناوری اطلاعات سلامت) ....

دروس ارایه شده نیمسال رشته تکنولوژی جراحی

دروس ارایه شده نیمسال دوم99-98 ( گروه تکنولوژی جراحی) دروس ارائه شده نیمسال اول 99-98(گروه تکنولوژی جراحی) ....

دروس ارایه شده نیمسال رشته صنایع غذایی

دروس ارایه شده نیمسال دوم99-98 ( گروه صنایع غذایی) دروس ارائه شده نیمسال اول 99-98(گروه صنایع غذایی) ....

پیوند های مفید