تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 07:23 ق ظ

دستورالعمل امحاء اسناد

برای دانلود دستورالعمل ها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[دستورالعمل امحاء اسناد]261 kB ....

اخبار دبیرخانه

دوره های تخصصی برگزار شده در سال 1395 توسط دبیرخانه ستاد : آئین نامه نگارش نوین نامه ها                                  12 ساعت فن بیان و آئین سخنوری                                            6 ساعت مدیریت اسناد 3                                                        12 ساعت دوره ....

چک لیست نظارت دبیرخانه

برای دانلود چک لیست ها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[چک لیست نظارت دبیرخانه]17 kB دانلود[چک لیست ارزیابی واحد بایگانی]1320 kB ....

فلوچارت دبیرخانه

برای دانلود فرآیندها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[فرآیند دبیرخانه]18 kB دانلود[فرآیند ارسال اوراق دبیرخانه]35 kB دانلود[فرآیند ارسال اوراق کارگزینی]31 kB ....

فرم های دبیرخانه

برای دانلود فرم ها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[فهرست مجوزهای مصوب شورا]436 kB دانلود[فرم اوراق دارای مجوز امحاء]95 kB دانلود[فرم اوراق دارای مجوز امحاء اوراق راکد]86 kB ....

پیوند های مفید