تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 08:37 ق ظ

affiliation

آدرس ( affiliation ) دانشگاه در مقالات فارسی: گروه.........., دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایران کمیته تحقیقات دانشجویی, دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایران گروه......, بیمارستان........., دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایران مثال: گروه بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی نیشاب....

پیوند های مفید