تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 20:16 ب ظ

 1- حیطه برنامه ریزی درسی*    ارتقای دانش برنامه ریزی آموزشی؛ همكاری با اعضای هیات علمی دانشکده در تدوین طرح درس و برنامه های درسی از طریق طراحی، برنامه ریزی و برگزاری كارگاه های مرتبط*    تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته *    توجیه و تشویق اعضاء هیئت علمی ....

هدف کلی واحدتدوین استراتژیها و ارزیابی ساختار آموزشیاهداف ویژه •    هدایت و نظارت بر فرایند تأسیس و راه اندازی رشته از لحاظ تطابق با اصول طراحی برنامه درسی و چارچوب های مشخص وزارتی اعم از چارچوب و راهنمای تدوین برنامه درسی و فرم ضرورت سنجی•    سیاس....

چشم اندازواحد پیشرو در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی علوم پایه و بالینی با تاکید بر دوره های تحصیلات تکمیلی مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی جهان در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور رسالت واحد تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای جامعه تا منجر به تربیت دانش آموخت....

پیوند های مفید