تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:29 ق ظ

آرشیو کارگاه ها عناوین کارگاه های پیشنهادی ....

* تدوین وبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی * دعوت به همکاری اعضای هیات علمی به ویژه شرکت کنندگان در دوره های آموزش پزشکی * تامین و شناسایی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه های آموزشی وارزشیابی آموزش و.. * تشکیل گروه های آموزشی برای....

یكی از مهمترین اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی ایجاد و ارتقاء قابلیتها، ظرفیت ها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای بهبود کیفیت آموزش و تدریس می باشد. از این رو  گروه آموزش اساتید بر آن است تا با استفاده از پیشرفت های علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی  ....

پیوند های مفید