تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 05:34 ق ظ

بخشنامه های حقوق و دستمزد

پیوست ها : دانلود[بخشنامه ادامه تحصیل با استفاده از خدمت نیمه وقت]100 kB دانلود[بخشنامه در خصوص بازنشتگی پیش از موعد]184 kB دانلود[بخشنامه در خصوص تاریخ و نحوه استفاده از مرخصی زایمان 9 ماه]78 kB دانلود[بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان قراردادی قبل از سال 1390 در سامانه کارمند ایرا....

قوانین حقوق و دستمزد

پیوست ها : دانلود[قانون نظام هماهنگ]136 kB دانلود[قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران]241 kB دانلود[قانون مدیریت خدمات کشوری]276 kB دانلود[نون پرداخت كمك هزینه ازدواج ، فوت کارمند رسمی و افراد تحت تکفل]153 kB دانلود[قوانین تامین اجتماعی]617 kB ....

دستورالعملهای حقوق و دستمزد

دستورالعملهای حقوق و دستمزد پیوست ها : دانلود[دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز]1270 kB دانلود[دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی]1268 kB دانلود[دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی]361 kB دانلود[دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمای....

حقوق و دستمزد

  شرح وظایف     1-احتساب سنوات خدمت دولتی2-  از كارافتادگی و صعب العلاج 3- استعفاء 4- اضافه كار5- اعاده به خدمت 6- بازخرید سنوات 7- بازخرید مرخصی 8-  بازدید و راهنمایی و گزارش از واحدها 9-  مزایای انتقال از تهران 10- مرخصی ها (مناطق كمتر توسعه یافته، اشعه، جانبازی، حالت اشتغال، استحقا....

آئین نامه های حقوق و دستمزد

آئین نامه های حقوق و دستمزد   پیوست ها : دانلود[آئین نامه اجرایی فصل دهم مدیریت خدمات کشوری]218 kB دانلود[آئین نامه جدید ماموریت اموزشی]544 kB ....

پیوند های مفید