تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 08:13 ق ظ

دستور العملهای اداره اعتبار بخشی موسسات درمانی

دستور العملهای اداره اعتبار بخشی موسسات درمانی فهرست حقوق گیرنده خدمت  منشور حقوق بیمار در ایران  الزامات اخذ رضایت آگاهانه-پیوست ایین نامه پوشش بیماران ایین نامه قانون طرح انطباق فهرست استریلیزاسیون مرکزی  ویژگیهای اب اشامیدنی استاندارد کیفیت اب ویژگیهای میکروبیولوژی اب اشامید....

پیش نویس استاندارد تجهیزات بخش اورژانس ....

دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستانی ....

دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس ....

شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستانی ....

پیوند های مفید