تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:05 ب ظ

فایل های آموزشی اعتبار بخشی

فایل های آموزشی اعتبار بخشی فایل شماره1 فایل شماره2 فایل شماره3 فایل شماره4 فایل شماره5 فایل های تدریسی کارگاه آموزشی اعتبار بخشی مورخ 19 تا 21 آبان ماه ....

شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستان ها ....

آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا ....

ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان ....

پیوند های مفید