تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 20:21 ب ظ

کتاب راهنمای پروفایل های علمی برای پژوهشگران: پیوست ها : کتاب راهنمای پروفایل های علمی برای پژوهشگران.pdf[ ]8689 kB ....

  ....

اعضای محترم کمیته اخلاق ردیف سمت نام و نام خانوادگی مدرک و رشته  تحصیلی سمت دانشگاهی/سازمانی مرتبه علمی 1 رئیس دکتر محسن عظیمی نژاد فوق دکتری ژنتیک ریاست دانشکده دانشیار 2 دبیر دکتر اباصلت برجی ....

  کدهای حفاظت آزمودنی انسانی درپژوهشهای علوم پزشکی (English)   کدهای حفاظت آزمودنی انسانی درپژوهشهای علوم پزشکی (Persian)   طرح های مصوب کمیته اخلاق در سال 1395 ....

 این کمیته جهت ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل میگردد و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان میباشد.به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای....

پیوند های مفید