تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 11:01 ق ظ

دستورالعمل های کرونایی

دستوالعمل های کرونایی

نام فایل  نوع مجموعه  تاریخ   ادرس فایل
                              فرآیند پیگیری و مراقبت بیماران غربال شده از درگاه    Salamat.gov.ir                                     
   دستورالعمل            25 اسفند 98        بارگیری فایل    
راهنمای بهداشتی در بخش ویژه بیمارستانی برای کنترل ویروس کرونا           دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
کرونا ویروس(ویژه دانش آموزان) دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
دستورالعمل  عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
دستور العمل مراقبت مادر باردار از ویروس کرونا  حوزه بهداشت و درمان  دستورالعمل  25 اسفند98 بارگیری فایل
بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده  دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
 دستورالعمل بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا
دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا(سرطان و...) دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری ویروس کرونا در سطوح بستری ودرمان
دستورالعمل 25اسفند98 بارگیری فایل
پیشگیری و مراقبت در کارکنان بهداشتی درمانی دستورالعمل 25اسفند98 بارگیری فایل
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا (تریاژمادر باردار و بیمار مبتلا) دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
توصیه های تغذیه برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی و کرونا دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل

پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا  برای عموم مردم

دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل

توصیههای بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید

دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ برای مقابله ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس(جایگاه سوخت)

دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل

راهنمای پیشگیری وکنترل(کرونا ویروس) در محیط های کاری (اداری-صنعتی)

دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل

دستورالعمل اجرایی مقابله با کرونا ویروس جهت کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات  دندانپزشکی 

دستورالعمل 25اسفند 98 بارگیری فایل

راهنمای پیشگیری وکنترل  (کرونا ویروس): کارکنان حمل و نقل مسافری(خدمه پروازی و ...)

دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
دستورالعمل کشوری کرونا ویروس دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
دستور عمل مراقبت مادر باردار از ویروس کرونا  حوزه بهداشت و درمان دستور العمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
راهنمای  اقدامات بهداشت  محیط در مواجهه با بیماران مبتلا و..
دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
راهنمای مدیریت استرس دستور العمل 25اسفند 98 بارگیری فایل
راهنمای پیشگیری وکنترل  (کرونا ویروس):زندان و ندامتگاه
دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس :در واﺣﺪﻫﺎی  ﺻﻨﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ
دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
واﺣﺪ ﻫﺎی  ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ:واﺣﺪ ﻫﺎی  ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
 کمیته های تخصصی دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
کرونا آموزش مربیان دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
مرکز نگهداری سالمندان دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
ادارات ،آموزش و پرورش، خوابگاهها دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
دستورالعمل برای کلیه مشاغل و اماکن مهم دستورالعمل 25 اسفند 98 بارگیری فایل
مدیریت استرس در کارکنان بهداشتی درمانی و رانندگان حمل و نقل عمومی دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
مشاغل و اماکن مهم در کرونا دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
مراکز توانبخشی و سالمندان دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
کرونا در محیط های آموزشی دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
فروشگاه های زنجیره ای ومواد غذایی دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
دستورالعمل تشخیص و درمان دستورالعمل 25 اسفند98 بارگیری فایل
راهنمای پیشگیری وکنترل (کرونا ویروس)  کارکنان ناوگان حمل و نقل مسافری ( خدمه پرواز، راه آهن و...) دستورالعمل 2فروردین 99 بارگیری فایل
پمفلت ویژه ناوگان حمل و نقل دستورالعمل 2فروردین 99 بارگیری فایل

پیوند های مفید