تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 18:15 ب ظ

میز-خدمت معاونت بهداشت

ه

مدیریت آموزش

 

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
1        
2        
3        
4        
5        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

پیوند های مفید