تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:22 ب ظ

عملکردهای کارگزینی

پیوست ها : عملکردها واحد[دانلود]51 kB عملکردسال94[دانلود]227 kB ....

دستورالعملهای کارگزینی

پیوست ها : دانلود[دستورالعمل اجرائی پذیرش و استخدام بهورز]1270 kB دانلود[دستور العمل اجرائی آزمون استخدامی]1268 kB دانلود[دستورالعمل اجرائی تبدیل رسمی آزمایشی به رسمی]361 kB دانلود[دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی]190 kB دانلود[دستورالعمل انتخاب و انتصاب مد]870 kB دا....

آئین نامه

قانون مدیریت خدمات کشوری قانون تامین اجتماعی       پیوست ها : دانلود[آئین نامه اجرایی فصل دهم مدیریت خدمات کشوری]218 kB دانلود[آئین نامه جدید ماموریت اموزشی]544 kB ....

بخشنامه های کارگزینی

پیوست ها : دانلود[بخشنامه ادامه تحصیل با استفاده از خدمت نیمه وقت ]100 kB دانلود[بخشنامه در خصوص بازنشتگی پیش از موعد]184 kB دانلود[بخشنامه در خصوص تاریخ و نحوه استفاده از مرخصی زایمان 9 ماه]78 kB دانلود[بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان قراردادی قبل از سال 1390 در سامانه کارمند ایر....

شرح وظایف

وظایف ومسئولیتها:صدور احکام استخدامی کارکنان جدید ، صدور احکام تغییر عنوان و انتصاب ،صدور احکام تغییر حقوق مزایا، صدور احکام انتقال ورودی ( نقل و انتقالات ) ، صدور احکام انتقال خروجی ( نقل و انتقالات ) ، صدور احکام سختی کار، صدور احکام نوبت کاری ، صدور احکام تغییر رتبه و طبقه ، صدور احکا....

پیوند های مفید