تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:44 ب ظ

معرفی کارشناسان اعتبار بخشی

 نام و نام خانوادگی:     سهیلا احمد ابادی سمت :                        کارشناس  اداره اعتبار بخشی تحصیلات :                 کارشناس پرستاری                                   کارشناس ارشد پرستاری سالمندان سوابق کاری :             سوپروایزر آموزشی بیمارستان حکیم   ....

اعتبار بخشی اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است....

پیوند های مفید