تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:36 ب ظ

تمدید ضوابط قرارداد پیمانی

پیوست ها : دانلود[دستور العمل تمدید پیمانی95]613 kB دانلود[فرم تمدید پیمانی]62 kB ....

معرفی کارشناسان اداره ارزشیابی کارکنان

                                                                                                    اعظم عطریان پور                                    سمت:کارشناس مسئول اداره ارزشیابی کارکنان و مدیران                                                                  ستا....

آیین نامه ها و دستورالعمل های ارزیابی و عملکرد کارکنان و مدیران

آیین نامه ها و دستورالعمل های ارزیابی و عملکرد کارکنان و مدیران ....

برنامه جامع عملیاتی اداره ارزشیابی کارکنان و مدیران

برنامه جامع عملیاتی اداره ارزشیابی کارکنان و مدیران ....

نمودار جریان فرآیند ارزشیابی کارکنان حوزه ستادی اداره ارزشیابی کارکنان و مدیران

نمودار جریان فرآیند ارزشیابی کارکنان حوزه ستادی ....

پیوند های مفید