تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:13 ق ظ

شرح وظایف :1.       طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها درحوزه سلامت 2.       سیاست گذاری به­منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت 3.       فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای ....

شرح وظایف : 1.       طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها درحوزه سلامت 2.       سیاست گذاری به­منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت 3.       فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برا....

       شرح وظایف : 1.       طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها درحوزه سلامت 2.       سیاست گذاری به­منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت 3.       فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحا....

شرح وظایف : 1.       طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها درحوزه سلامت 2.       سیاست گذاری به­منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت 3.       فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برا....

            ....

پیوند های مفید