تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:03 ق ظ

مرکز بهداشتی درمانی و شبانه روزی فیروزه

        خدمات ارائه شده در مرکز 1-    واحد پذیرش :   دراین واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد)   پذیرش می گردند 2-    خدمات پزشکی :  خدمات پزشکی توسط پزشکان عمومی این مرکز ازجمله ویزیت بیماران و ....

مرکز بهداشتی درمانی روستایی گرماب

        خدمات ارائه شده در مرکز 1-    واحد پذیرش :   دراین واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد) درساعات اداری پذیرش می گردند 2-    خدمات پزشکی :  خدمات پزشکی توسط پزشکان عمومی این مرکز ازجمله ویزی....

مرکز بهداشتی درمانی روستایی شوراب

        خدمات ارائه شده در مرکز 1-    واحد پذیرش :   دراین واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد) درساعات اداری پذیرش می گردند 2-    خدمات پزشکی :  خدمات پزشکی توسط پزشکان عمومی این مرکز ازجمله ویزی....

مرکز بهداشتی درمانی روستایی مرزان

        خدمات ارائه شده در مرکز 1-    واحد پذیرش :   دراین واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد) درساعات اداری پذیرش می گردند 2-    خدمات پزشکی :  خدمات پزشکی توسط پزشکان عمومی این مرکز ازجمله ویزی....

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تقی آباد

      مرکز بهداشتی درمانی  روستایی تقی اباد خدمات ارائه شده در مرکز 1-    واحد پذیرش :   دراین واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد) درساعات اداری پذیرش می گردند 2-    خدمات پزشکی :  خدمات پزشکی تو....

پیوند های مفید