مدیر منابع انسانی دانشکده از برگزاری آزمون استخدامی قراردادی بهورزی در روز پنج شنبه چهارم آذر ماه خبر داد.
خدیجه احمدی در گفت و گو با وب دا گفت: طبق مجوز هیئت رئیسه و به استناد مصوبه هیات امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ، تعداد ۲۳ مجوز استخدام به این دانشکده جهت جذب بهورز در خانه های بهداشت اختصاص داده شده است.

وی افزود: آزمون جذب بهورز از ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه چهارم آذر ۱۴۰۰ شروع و در ساعت ۱۱ صبح به پایان رسید.

احمدی افزود این آزمون با رقابت ۳۰ نفر شرکت کننده بدون غایب و با نظارت کميته برگزاری آزمون ورعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

مسئول آزمون بهورزی دانشکده در ادامه از کلیه عوامل اجرایی آزمون که تمام تلاش خود را در جهت برگزاری رقابتی سالم به کار بستند تقدیر و تشکر نمود.

در حین برگزاری آزمون معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و معاون بهداشت دانشکده نیز از فرآیند برگزاری آزمون بازدید نمودند.