مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار معاونت بهداشت نیشابور در گفتگو با وب دا بیان کرد: تعداد کل بازدید و بازرسی های بهداشت حرفه ای انجام شده از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از  3هزار و100 مورد بوده است که از این تعداد بیش از 900 مورد اعلام نواقص و اخطاریه به کارفرمایان انجام شده است.

مهندس علی جهان پاک افزود: 200 مورد پرونده های کارگاهی، به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین مسائل مربوط به بهداشت کار به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد در تمامی بازدیدها به کارفرمایان و شاغلین در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و الزامات سلامت محیط و کار کنترل بیماری کووید19 آموزش های لازم داده شده است.

 امید است با بازدیدهای مستمر کارشناسان بهداشت حرفه ای شاهد ارتقائ سلامت کارکنان در محیط های کاری و کار گاه ها باشیم.