تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:18 ب ظ

منشور اخلاقی

كاركنان این اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، كرامت انسانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چار چوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می دانند                        به حكم آیه های :                                         «...و لاتقف ما لیس لك به علم...»           ....

پیوند های مفید