معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابوردر نظر دارد خدمات دارویی تعدادی ازمراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود را طبق شرایط و قرارداد پیوست واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می شود فرم مذکور را تکمیل و به معاونت بهداشت، گروه توسعه شبکه، واحد امور دارویی واقع در بلوار جانبازان، روبروی ورزشگاه انقلاب تحویل فرمایند.

موضوع فعالیت: ارائه خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به مراکز خدمات جامع سلامت

شرایط واگذاری

  • تامین دارو و نیروی انسانی در مرکز و دهگردشی
  • ارائه شاخصهای درخواستی امور دارویی
  • اخذ تاییدیه نیروی انسانی از معاونت غذا و دارو و واحد حراست
  • رعایت شئونات اداری و شرعی در محل کار
  • ارائه مطلوب خدمات در ساعات فعالیت مرکز
  • اعلام سریع و به موقع کمبودهای دارویی که کشوری می باشد به واحد امور دارویی
  • اعلام درخواست کتبی و تعیین بسته درخواستی

ضمناطبق دستورعمل پزشک خانواده نسخه 20 اولویت با داروخانه هایی خواهد بود که از لحاظ بعد مسافت به مرکز خدمات جامع سلامت نزدیکتر باشند ویا سابقه همکاری با این معاونت را داشته  و همچنین این معاونت از عملکرد آنها رضایت داشته باشد  

با توجه به اینکه آغاز فراخوان از مورخه 1400/02/18 می باشد بنابراین آخرین زمان ارائه درخواست کتبی 1400/02/22 خواهد بود و قرارداد مربوطه به مدت یک سال میباشد

توجه : ارائه درخواست طبق فرمت ذیل باید ارسال گردد

اینجانب ....موسس داروخانه ...درخواست واگذاری  ارائه خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی پزشک خانواده به بسته خدمتی ردیف شماره  .... مراکز .... را دارم.

لیست بسته خدمتی مراکز خدمات جامع سلامت

1-مراکز خدمات جامع سلامت چکنه , عبداله گیو و خواجه آباد

2-مراکز خدمات جامع سلامت  برزنون و ماروسک

3-مراکز خدمات جامع سلامت قطن آباد و سه چوب

4-مراکز خدمات جامع سلامت فدیشه , اردمه و رئیسی

5- مراکز خدمات جامع سلامت سالاری , گلبو و ریگی

6-مراکز خدمات جامع سلامت خیام , اسلام آباد, حمید آباد و مبارکه

7-مراکز خدمات جامع سلامت جیلو و کاریزک کنار کال

8-مراکز خدمات جامع سلامت باغشن گچ و فرخک

9-مراکز خدمات جامع سلامت محیط آباد , شایسته , قلعه نوجمشید و آزادگان