معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز اجرای واکسیناسیون تجمیعی سالمندان خبر داد.

 دکتر عصمت تقي آبادي ضمن اعلام این خبر به وبدا گفت: این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واکسیناسیون سالمندان بالای هشتادسال صورت گرفته و این عزیزان می توانند از شنبه هجدهم اردیبهشت ماه، به اتفاق حداکثر یک نفر همراه وبادردست داشتن کارت ملی، به پایگاه تجمیعی واکسیناسیون واقع دربلوار شهيد بهشتي، شهید بهشتی ۹مراجعه نمایند و خدمت مورد نظر را دریافت نمایند.

 رئیس مرکز بهداشت ساعت کار این مرکز را از ۸صبح تا ۷بعدازظهر یکسره اعلام کردو از سالمندان محترم خواست با مراجعه به این مرکزو دریافت واکسن،از خود در برابر کووید۱۹محافظت کنند