تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:51 ق ظ

سامانه مدیریت انرژی ....

اخبار جدید نظام پیشنهادات: دبیرخانه مستقل نظام پیشنهادات دانشکده نیشابور در رتبه ی چهارم کشور از نظر تعداد پیشنهادات واصله قرار گرفت اعطای تشویق نامه برای پیشنهادات مورد تایید به صورت آنلاین از طریق سامانه نظام پیشنهادات. جشنواره انتخاب تجارب برتر در بهمن ماه سال جاری در سطح دانشکده برگ....

شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادات .1تدوین پیشنویس دستورالعمل نظام پیشنهادات به منظور ساماندهی در فرآیند پذیرش و بررسی پیشنهادات  .2تدوین برنامه های اطلاع رسانی برای معرفی فعالیت های کمیته های مرکزی و تخصصی . 3انجام مکاتبات کارگروه و ثبت نامه های وارده و صادره ، ثبت و نگهداری سوابق پیشنه....

  آئین نامه نظام پیشنهادات نظام نامه ثبت تجارب ....

معرفی اعضا و صورتجلسات کمیته های پیشنهادات   چارت های کمیته تخصصی    چارت کمیته نظام پیشنهادات معرفی اعضای کمیته مرکزی و کمیته های تخصصی پیشنهادات صورتجلسات نظام پیشنهادات     پیوست ها : کمیته های تخصصی پیشنهادات [ ]260 kB soratjalasatt....

پیوند های مفید