تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 17:44 ب ظ

ثبت مطالعه کوهورت سالمندی نیشابور بعنون کوهورت ملی

ثبت مطالعه کوهورت سلامت سالمندی نیشابور بعنون کوهورت ملیمطالعه کوهورت سلامت سالمندی نیشابور (NeLSA) به عنوان بخش سالمندی پرشین کوهورت (کوهورت ملی) ثبت شد.مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به نقل از دکتر پوستچی (دبیر مطالعات پرشین کوهورت کشوری)، از قرار گرفتن کوهورت سلامت سالمندی نیش....

پیوند های مفید