آرشیو اخبار معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دومین نشست هم اندیشی با مدیران گروه های تخصصی و مسئولین بیمارستان ها

دومین نشست هم اندیشی با مدیران گروه های تخصصی و مسئولین بیمارستان ها

 

در این جلسه دکتر عظیمی نژاد ضمن تشکر از زحمات پزشکان حوزه درمان ، از مدیران گروه ها خواست نسبت به طرح مباحث آموزشی و ارائه موارد جدید بیماری به سایر همکاران خود اهتمام ورزند.

معاون درمان در ادامه در خصوص اهمیت جایگاه مدیران گروه صحبت کرد و از ایشان درخواست کرد بر مسائل داخلی گروه نظارت کامل داشته باشند و جلسات منظمی با اعضاء گروه خود برگزار کنند.

در ادامه جلسه در رابطه با موضوعاتی از قبیل بهبود وضعیت درمانگاه جهت اجرای مناسب نظام ارجاع، نظم بخشیدن به ویزیت های داخل بخش های بستری و اورژانس، صدور کارنامه پزشکان، بررسی اعزام های شش ماهه نخست سال 98، نحوه انجام مشاوره ها، بررسی اعمال جراحی کنسل شده و مدیریت درخواست های پاراکلینیک صورت گرفت و مدیران محترم گروه های تخصصی نظرات خود را درخصوص موارد مطرح شده در جلسه ارائه دادند و موانع موجود در ارائه خدمات درمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در انتهای جلسه، معاون درمان ضمن تشکر از زحمات کلیه مدیران گروه ها گفت: این دست جلسات سازنده باید به صورت مستمر و ماهیانه برگزار شود و نظارت بر حسن اجرای مصوبات به عهده روسای بیمارستان و مدیران گروه می باشد.