تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 18:39 ب ظ

کسب رتبه استادی عضو هیأت علمی

 به گزارش خبرنگار وبدا،دریکصدوهشتادمین جلسه هیأت ممیزه مورخ 98/9/17 دکتر سعید سمرقندیان عضوهیأت علمی گروه علوم پایه دانشکده، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

متن حکم صادره بدین شرح می باشد:

پیوند های مفید