تقویم روز
امروز یکشنبه 28 مرداد ماه 1397 ساعت 08:06 ق ظ

 

تقدیر و تشکر بیمار با تشخیص آنسفالیت از پیگیری دکتر راستگو و اقدام سریع تیم درمانیبیماری که در اثر پیگیری معاون درمان و تشخص به موقع تیم درمانی بهبودی یافته بود از دکتر راستگو معاون درمان و تیم درمانی با حضور درمعاونت درمان تقدیر نمود .

به گزارش وب دا : بیماری که در شیفت شب  16/4/1394 به بخش اورژانس بیمارستان 22بهمن مراجعه نموده بود با تشخیص سریع متخصص مغز و اعصاب اقای دکتر عبادی و درمان توسط متخصص عفونی سرکار خانم دکتر زهدی و کادر پرستاری بهبود یافته بود با حضور در معاونت درمان از تلاش پزشکان و کادر درمانی بیمارستان 22بهمن تقدیر و تشکر نمود.

این گزارش همچنین می افزاید:خوشبختانه کادر پزشکی متخصص این دانشکده با اقدام سریع و تشخیص مناسب در اسرع وقت توانستند جهت درمان بیمار اقدامات درمانی را شروع نمایند و همسر بیمار پس از بهبودی وی با حضور در این معاونت از پیگیری و تلاش کلیه کادر درمان تقدیر و تشکر نمود.

 

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir