تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:01 ب ظ

برگزاری نشست بررسی راه اندازی مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای

به گزارش معاونت آموزشی دانشکده، نشست بررسی راه اندازی مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای مرتبط با بسته توسعه راهبردی در روز دو شنبه سیزدهم آبان ماه در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی، مدیر آموزش و اعضای هیات مدیره مرکز اموزش های مهارتی و حرفه ای و مسئول اجرایی بسته های تحول و نواوری برگزار شد روند پیشترفت و راه اندازی این مرکز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه این نشست، اهمیت راه اندازی این مرکز در تقویت برنامه های آموزش مداوم و بسته های تحول در آموزش از جمله بسته اعتباربخشی موسسه ای مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

صورتجلسه

پیوند های مفید