تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 03:27 ق ظ

گزارش آزمون آسکی گروه فوریت های پزشکی

امروزه به منظور ارزیابی توانمندی دانشجویان و فراگیران رشته های تخصصی به ویژه در گروه های پزشكی و رشته های وابسته به آن برگزاری یك شكل بالینی ساختارمند كه قادر باشد به نحو مطلوب و عینی سطح و میزان شایستگی فراگیران را ضمن حفظ اعتبار یك آزمون حفظ نماید بسیار مورد توجه و استفاده نظام های آمو....

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی اصول و فنون مراقبت ها

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی اصول و فنون مراقبت ها  فایل پیوست را دانلود نمایید پیوست ها : دانلود[اطلاعیه برگزاری آزمون اسکی]14 kB ....

زیر مجموعه ها

پیوند های مفید