تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 11:10 ق ظ

استمرار برگزاری کلاس های دانشگاهی به صورت مجازی

استمرار برگزاری کلاس های دانشگاهی به صورت مجازی

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت روز دوشنبه یازدهم فروردین خبر داد.

دکتر اباصلت برجی به وب دا گفت: در این جلسه ضمن بررسی نحوه ادامه فعالیت های آموزشی دانشگاه ها، بر حفظ کیفیت آموزش و استمرار کلاس ها به صورت مجازی تاکید شد.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر مصوبات جلسه مذکور ترم تحصیلی جاری حذف نمی شود و ترم جاری با ترم تابستان ادغام می شود و تا زمان عادی شدن شرایط و بازگشت دانشجویان به محیط های دانشگاهی، کلاس ها به صورت مجازی ارائه خواهد شد. واحدهای عملی نیز پس از عادی شدن اوضاع در خردادماه به بعد برگزار خواهد شد.

دکتر برجی از دانشجویان عزیز خواست تا پس از بارگزاری مطالب علمی توسط اعضای هیئت علمی در سامانه نوید، با هماهنگی مدیرگروه های آموزشی، یوزر و پسورد سامانه نوید را دریافت و نسبت به مطالعه دروس بارگزاری شده اقدام نمایند.

معاون آموزشی دانشکده در پایان بیان کرد: امید آن که با همراهی همه عزیزان بتوانیم در آینده ای بسیار نزدیک بر این همه گیری فائق آمده و شاهد حضور مجدد شما عزیزان در عرصه علم و دانشگاه باشیم.

پیوند های مفید