تقویم روز
امروز یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت 23:41 ب ظ

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از اختصاص مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت تأمین تجهیزات بلوک زایمانی بیمارستان حکیم نیشابور خبر داد .

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار وب­دا گفت:براساس تفاهم منعقده بین معاونین توسعه و درمان دانشکده با حوزه درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت تأمین تجهیزات بلوک زایمانی بیمارستان حکیم نیشابور اختصاص یافت .

وی بیان داشت : ساختمان بلوک زایمانی با متراژ 1100 متر از ابتدای سال 94 با 12 واحد LDR (اتاق اختصاصی جهت زایمان) شروع و تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بعد از اتمام عملیات ساختمانی 4 واحد LDR نیز با تغییر کاربری در فضای قبلی ایجاد خواهد شد . 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از اختصاص مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت تأمین تجهیزات بلوک زایمانی بیمارستان حکیم نیشابور خبر داد .

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار وب­دا گفت:براساس تفاهم منعقده بین معاونین توسعه و درمان دانشکده با حوزه درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت تأمین تجهیزات بلوک زایمانی بیمارستان حکیم نیشابور اختصاص یافت .

وی بیان داشت : ساختمان بلوک زایمانی با متراژ 1100 متر از ابتدای سال 94 با 12 واحد LDR (اتاق اختصاصی جهت زایمان) شروع و تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بعد از اتمام عملیات ساختمانی 4 واحد LDR نیز با تغییر کاربری در فضای قبلی ایجاد خواهد شد . 

پیوند های مفید