تقویم روز
امروز یکشنبه 24 آذر ماه 1398 ساعت 10:17 ق ظ

میز-خدمت معاونت بهداشت

ه

مدیریت آموزش

 

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
1        
2        
3        
4        
5        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

پیوند های مفید